Laboratoret

nga webmaster

LABORATORËT

Shkolla eshte e pajisur me kabinete dhe laboratore si me poshte:

Laboratori i Parazitologjisë
Laboratori i Anatomisë
Klinika veterinare
Salla informatikes
Bibliotekë
Laboratori biologjise
Laboratori kimise
Laboratori i Teknologjise Ushqimore
Banka Lokale Gjenetike

TREGUES TË TJERË

Godina është e re dhe ndërtimi ka përfunduar në shtator 2012.
Kjo shkolle ka 12 mjedise klasash dhe dhoma mesimi, 8 kabinete ku zhvillohen praktikat profesionale për drejtimet Veterinari, Bujqësi dhe Teknologji Ushqimore, ka nje sere, nje dhomë ushtrimore, nje Fushe Didaktike per praktikat profesionale ne fushe.

Shumëllojshmëria e bizneseve që kanë drejtime të përaferta me shkollën dhe afersia e tyre me shkollën është një tjeter pikë e fortë.

Përkthe »